Rituaalmaagia ohtudest

Järgnev arutlus käsitleb teoreetiliselt mõningaid rituaalmaagiasse puutuvaid asjaolusid ja probleeme 21. sajandi alguses ja püüab juhtida samas ka tähelepanu teatud ohtudele, mida seab praktiseerivale maagile hõlpsalt kättesaadavate maagiliste tekstide rohkus. Milles on siis küsimus?

Käesolevas numbris ilmunud jutus “Kaku kabel” on stseen, kus peategelane Liis manab välja ingel Anaeli ning kasutab selleks ladinakeelset invokatsiooni. See kõlab (struktureeritult) niimoodi:

1.Veni Anael, in nomine terribiles Jehova
2.Veni Anael in virtue immortalis Eloim
3.Veni Anael in brachio omnipotentis Mitraton
4.Veni Anael in potentia sacratissimi
5.Veni ad Liis in speculo isto
6.et jubeat subditis tuis
7.et cum amore gaudio et pace
8.ostendat mihi
9.occulta in oculis meis
10.Amen

Selle võiks tõlkida umbes (miks “umbes”, sellest edaspidi) nii:

1.Tule, Anael, kohutava Jehova nimel
2.Tule, Anael, surematu Eloimi jõul
3.Tule, Anael, kõikvõimsa Mitratoni käevangus
4.Tule, Anael, kõigepühama võimus
5.Tule Liisi juurde selles peeglis
6.et rõõmustaks sinu alamaid
7.ja koos armastuse rõõmu ja rahuga
8.näitaks mulle
9.varjatut minu silmades
10.Aamen

Invokatsioonide ja manamiste puhul on üldiselt lähtutud ettekujutusest, et tegemist on väga rangelt fikseeritud tekstiga/sõnadega, mille juures on ka kõige pisematel rõhkudel ja grammatika variatsioonidel otsustav kaal. Selliselt on oluline kasutada kindlasti õigeid väljakutsutavate inglite/vaimude/deemonite nimekujusid. Et need nimed ei ole sageli meie jaoks tähenduslikud, ei ole siinkohal üldse oluline, sest enamasti on jõudnud need nimed (traditsiooni järgi) grimuaaride või teiste rituaalmaagiaga tegelevate raamatute kirjutajateni kas üleloomuliku olendiga otsese kokkupuute tagajärjel või siis nendega kokku puutunud õpetajate ja juhendajate kaudu - lõppkokkuvõttes ikkagi esimesest allikast. Nii saab neid “pühi” nimesid võrrelda ka “pühade” kirjamärkidega (charakteres), mis ei pruugi meie (asjasse mittepühendatute) jaoks olla mingisuguse äratuntava tähe või sümboli kujulised, aga oma olemuselt edastavad nad teavet üleloomuliku kohta. Rituaalmaagia juurde kuuluvadki need märgid lahutamatu osana ning nende kombinatsioone teatakse üldiselt kui (Saalomoni) “pitsereid”. Nende pitserite avastamist ja kasutamist tavaliselt grimuaarid juhendavadki. Ehk siis mingis mõttes saab grimuaare vaadelda käsiraamatutena ja rituaalmaagiat kui teaduslikku distsipliini, kus õigete katsetingimuste korral on võimalik taaskorrata juba sooritatud eksperimenti. Eksperimendi sisuks oleks teatava ingli või (harvem) deemoni väljakutsumine ja vastavalt oma soovidele tegutsema panemine. Nii “pühad” nimed kui ka charakteres, mida eksperimendi kirjeldamiseks kasutatakse, on lühidalt eksperimendi kulgu üles tähendavad sümbolid, mida nende lugeja peab oskama tõlgendada ja omavahel suhtestada. Ehk siis teisisõnu, asjatundmatuse tõttu võib katse heal juhul tulemuseta jääda või halval juhul katsetajale ka hukatuslikult lõppeda.

Kuidas selline olukord puutub “Kaku kabeli” loosse? Mitmel moel. Nimelt on Liisi poolt lausutud invokatsioonist wõrgus ringlemas üsna palju variante, mis on nii grammatiliselt kui ka nimekujude poolest erinevad. Neist mõned on toodud allpool (teksti lõpus). Kaldkirjas on märgitud Liisi variandist puuduv sõna ja paksus kirjas kirjaviisilt erinev. Nagu näha, võib inimene, kes hakkab pahaaimamatult wõrgust inkantatsioone otsima, sattuda keerulisse olukorda. Millist valida? Milline on õige? Praegusel juhul teame me Kaku kabeli loost, et just Liisi poolt lausutud inkantatsioon toimis ning selle tagajärjel ilmus vajalik ingel. Teiste alltoodud vormelite toimimise või mittetoimimise kohta puuduvad paraku igasugused kaasaegsed kinnitavad andmed. Asjaolu, et just Liisi variant töötas, muudab tähelepanuväärseks tõik, et puhtgrammatilisest küljest on Liisi poolt lausutud tekst üsnagi kummastav ning vaid teatavate möönduste abil nii tõlgitav nagu see ülal on esitatud.

Lühidalt – praegusel juhul võib teha oletuse, et grammatiline korrektsus ei ole invokatsiooni õnnestumise juures määrava tähendusega. Ehk siis esimene hoiatus – kui hakata loitsimist teostama, ei pruugi koolitarkusest kasu olla, vaid maksab tegeleda maagiaga kui eksperimentaalteadusega, seades kahtluse alla ka kõige ilmsemaid asjaolusid (nt grammatika). Niiviisi võib aga õige ja töötava variandi leidmine olla algajale maagile potentsiaalselt eluohtlik – on ilmne, et kõigil ei pruugi olla sellist õnne nagu Liisil.

Teiseks levinud võimaluseks oleks suhtuda invokatsioonidesse kui millesegi sellisesse, mis ei pea olema objektiivselt õiged või korrektsed, vaid nende juures on olulisem väljamanaja subjektiivne sisetunne. Seda võiks ette kujutada amaanliku transsilangemise või keeltega rääkimisena, kus inimene tegutseb ise nii ja sellisel moel, millest tal isegi hiljem aimu ei pruugi olla. Kui võtta aluseks niisugune maagia toimemehhanism, siis sellisel puhul võib kohati isegi vajalik olla, et praktiseeriv maag ei pööra nii palju tähelepanu teksti sisulisele poolele vaid võtab sõnu ja nimesid (ka charaktereid) pigem vajaliku käsipuuna. Need aitavad seega luua meeleolu, et saaks tekkida olukord, kus saab ennast viia vastuvõtlikku meeleseisundisse, mille tagajärjeks on soovitud vaimu või ingli ilmumine. Sellisel puhul tekitab muidugi probleeme küsimus, kuidas teab vastav vaim või deemon, et just tema peaks välja ilmuma, aga mitte keegi teine. Järelikult mingi seos lausutava teksti ja väljailmuva vaimu vahel on siiski olemas. Võiks spekuleerida, et maagilised tekstid on sel juhul midagi piltide või sümbolite sarnast, millel puudub üks tähttäheline “õige” ja ainumõeldav vaste ning need siiski viitavad kuidagimoodi millelegi endast väljaspool asetsevale. Selliseks näiteks võiks olla ühelt poolt nt. liiklusmärgid, mis võivad kergelt varieeruda riigist riiki, aga teataval moel on nad siiski kõigile inimestele mõistetavad ja teiselt poolt muidugi sõnad, mis on erinevates keeltes erinevad, aga viitavad siiski samadele asjadele.

Ometigi on siingi mitu ohtu. Esiteks võtame oletuseks, et lausuja ei saa enda poolt lausutud tekstist sõnagi aru (nt. glossolaalia puhul). Viies end mingisuguse maagiliselt paistva ja kõlava teksti abil transsi ja selle tagajärjel edukalt inglit/vaimu välja kutsudes võib olla ilmunud vaim kutsujale üllatuseks, sest tema võibolla pidas enda arust hoopis midagi muud silmas. Lühidalt võib oletada, et enne väljakutsumist võiks olla siiski kasulik teada, keda või mida välja kutsuma hakatakse ja kuidas on kutsutav olend seotud tekstiga.
Teiseks on transs ka niisama väga vastuvõtlik ja ohtlik seisund. Klassikaliselt on transsi langemise mehhanismideks tekstide ja laulude/tantsude kõrval olnud ka erinevate teadvust muutvate ainete (jookide, aurude jms) tarvitamine. On teada küllalt juhtumeid, kus selliste enese teadmata või piisava ettevalmistuseta sooritatud maagiliste toimingu tagajärjel on ilmunud välja deemonid ja hakanud praktiseerivat maagi kimbutama (nt. väikeste kuradikeste nägemine). Järelikult tuleb igasugusesse normaalse meeleseisundi muutmisesse suhtuda suure tähelepanuga ja arvestada asjaoluga, et sellise muutuse esilekutsumisel võivad olla ettenägematud tagajärjed.

Arvestades “Kaku kabeli” loo tegelasi, siis võivad siin kõne alla tulla peaaegu kõik ülaltoodud variandid.

Lisa: Anaeli kutsumise loits (tavalisest erinevad kirjastiilid tähistavad erinevusi Liisi kasutatust)

1 Grand Grimoire (Dark Lodge vers.)
1.Veni Anael, in nomine terribilis Jehova
2.Veni Anael in virtute immortalis Eliom
3.Veni Anael in brachio omnipotentis Mitraton
4.Veni Anael in potentia sacratissimi [ADONAY]
5.Veni ad me [N] in speculo isto
6.et jubeat subditis tuis
7.ut cum amore gaudio et pace
8.ostendat mihi
9.occulta in oculis meis
10.Amen

2 Il Grand Grimoire con la Grande Clavicola di Salomone
1.Veni Anael, in nomine terribiles Jehova
2.veni Anael in virtute immortalis Eliom
3.veni Anael in brachio omnipotentis Mitraton
4.veni Anael in potentia sacratissimi [Adonay]
5.veni ad me [N] in ispeculo isto
6.et jubeat subditis tuis
7.et cum amore gaudio et pace
8.ostendat mihi
9.occulta in occulis meis
10.Amen

3 Le Miroir secret de Salomon
1.Veni ANA?L, in nomine terribilis J.H.V
2.Veni ANA?L, in virtute immortalis NGG
3.Veni ANA?L in brachio omnipotentis ELM
4.Veni ANA?L in potentia sacratissimi NRLT∴TF ;
5.Veni ad me [N], in speculo isto
6.et jubeas subditis tuis
7.ut cum amore, gaudio et pace
8.ostendant mihi
9.occulta in oculis meis
10.Amen

4 Os Talismas
1.[puudub]
2.Veni Anael in virtute immortalis Eliom
3.Veni Anael in bracchio omnipotentis Mistraton
4.Veni Anael in potentia sacratissimi [Adonay]
5.Veni ad me [N] in speculo isto
6.et jubeas subditis tuis
7.ut cum amore gaudio et pace
8.ostendam mihi
9.occulta in oculis meis
10.3x Amen

5 L’ art de commander les esprits
1.[puudub]
2.Veni Ana?l in virtute immortalis Eloim
3.Veni Ana?l in brachio omnipotentis Mitraton
4.Veni Ana?l in potentia Sacratissimi [Adonay]
5.Veni ad me [N] in speculo isto
6.& jubeas subditis tuis
7.ut cum amore gaudio & pace
8.ostendam mihi
9.occulta in oculis meis
10.Amen